Haber Detayı
27 Ocak 2016 - Çarşamba 12:13
 
ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) MALATYA HAVA ALANI MÜDÜRLÜĞÜ
- Haberi
ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) MALATYA HAVA ALANI MÜDÜRLÜĞÜ

Malatya Havalimanı Terminal Binası ve İdari yönden bağlı SSY İstasyonları aboneliklerine elektrik enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2016/10260

1-İdarenin

a) Adresi: DHMİ Malatya Havalimanı Müdürlüğü 44100 - MALATYA MERKEZ/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası: 4222660044 - 4222660045

c) Elektronik Posta Adresi: celal.CETINKAYA@dhmi.gov.tr

ç) İhale dokümanının 

görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 2016 yılı Malatya Havalimanı Terminal Binası ve İdari yönden bağlı 

  SSY istasyonu aboneliklerine 1.680.000 kwh elektrik enerjisi alımı 

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 

  şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri: 1. Malatya Havalimanı 18029973 no'lu aboneliği 2. Malatya 

  Havalimanı VOR Binası 18021653 no'lu aboneliği 3. Malatya 

  Havalimanı Dış Marker Binası 18005000 no'lu aboneliği

c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasından sonra,sözleşme kapsamında 

  bulunan aboneliklere enerji nakli,her bir abonelik için mevzuat gereği 

  yerine getrilmesi gereken işlerin (PMUM kaydı vs.)tamamlanmasını 

  takip eden ayın ilk gününde başlayacak olup 31.12.2016 (00:00) 

  tarihine kadar devam edilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: DHMİ Malatya Havalimanı Müdürlüğü 1. katında bulunan 

  toplantı salonu

b) Tarihi ve saati: 18.02.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlanmış olan enerji piyasası serbest tüketici yönetmeliğine gore serbest tüketici olan idareye elektrik enerjisi satma yetkisi veren, EPDK tarafından düzenlenmiş ilgili lisans (üretim lisansı,otoprodüktör lisansi, otoprodüktör grubu lisansı, toptan satış lisansı veya parakende satış lisansı) türlerinden herhangi birinin aslı veya noter tasdikli sureti.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20  oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlanmış olan enerji piyasası serbest tüketici yönetmeliğine gore serbest tüketici olan idareye elektrik enerjisi satma yetkisi veren, EPDK tarafından düzenlenmiş ilgili lisans (üretim lisansı,otoprodüktör lisansi, otoprodüktör grubu lisansı, toptan satış lisansı veya parakende satış lisansı) türlerinden herhangi birinin aslı veya noter tasdikli sureti.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü kamu kurum ve kuruluşlara ile özel sektöre elektrik enerjisi alım-satımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ Malatya Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Malatya Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                          (BASIN: 234459 www.bik.gov.tr)

Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı