Malatya sürgü ve çat barajlarının deprem hasarlarının rehabilitasyonu yapım işi

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Malatya Sürgü ve Çat Barajlarının Deprem Hasarlarının R...

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Malatya Sürgü ve Çat Barajlarının Deprem Hasarlarının Rehabilitasyonu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/907104
1-İdarenin
a) Adı:BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Üniversite Mah. Zübeyde Hanim Cad. 140 23069 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
c) Telefon ve faks numarası:4242386911 - 4242386921
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:Malatya Sürgü ve Çat Barajlarının Deprem Hasarlarının Rehabilitasyonu Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:Malatya Sürgü ve Çat Barajları Kret, Vana Odası, Dipsavak ve Dolusavak Bakım onarım ve Rehabilitasyonu ile Sürgü Barajı Pompa İstasyonu bakım Onarım ve Rehabilitasyonu Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Malatya Pütürge Çat Barajı ve Malatya Doğanşehir Sürgü Barajı
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:17.10.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):DSİ 9. Bölge müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü Zübeyde Hanım Cad. No:140 Elazığ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ'den AVIII Grubu ve/veya AIX Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye katılacak olanlardan, Makina Mühendisliği ve/veya elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olanlar, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı
Unsur Puanı
Açıkta Kazı Yapılması0,56%0,83%0,4
Pompa İstasyonu Çatı Sökülmesi ve Yerine Ahşap Oturtma Çatı Yapılması0,62%0,9%0,5
Pompa İstasyonuna İç ve Dış Cephe Sıva Yapılması0,39%0,66%0,4
Pompa İstasyonuna İç ve Dış Cephe Boya Yapılması0,2%0,28%0,2
Bir tabaka astarsız bitümlü sathi kaplama yapılması(Tip 2)0,39%0,6%0,4
Otokorkuluk Yapılması4,1%5,93%5,5
Yollarda Alt Temel ve Temel Hazırlanması ve Yerine Konulması0,1%0,14%0,2
Yollarda Kazı Yapılması, Dolgu ve/veya Depoya Konulması0,11%0,17%0,2
Her Tür Demirli ve Demirsiz Beton Yapılması2%2,9%1,2
Beton İmalatları Bünyesine Giren Çimento0,28%0,41%0,2
Açıkta ve Yeraltında Betonarme Demiri1,12%1,63%1
Demir Kapı, Kepenk, Merdiven, Korkuluklar ve Basit Demir İşleri1,36%1,97%1
Çat Barajı Elektrik Bakım ve Onarımı (Kret Aydınlatma Direkleri, Trafo Bakımı ve Trafo Panosunun Yenilenmesi, Vana Odası Elektrik İşleri) Yapımı1,37%2,02%1
Çat Barajı Makine işleri Bakım ve Onarımı (Vana Odası hidromekanik ve havalandırma İşleri) Yapımı4,34%6,38%4,5
Sürgü Barajı Elektrik Bakım ve Onarımı (Kret Aydınlatma Direkleri, Trafo Bakımı ve Trafo Panosunun Yenilenmesi, Üstten Aşmalı Dolusavak jeneratör, Motor ve panoların bakım ve onarımı, Vana Odası Elektrik İşleri) Yapımı2,52%3,64%1,8
Sürgü Barajı Makine işleri Bakım ve Onarımı (Dolusavak kapak, halat, conta, bağlantı elemanları ve teçhizatı ile redüktörler ve motorların hertürlü bakım ve onarım) Yapımı16,72%24,23%8
Sürgü Barajı Makine işleri Bakım ve Onarımı (Vana Odası hidromekanik ve havalandırma İşleri ve Dipsavak dereye deşarj iyileştirilmesi) Yapımı4,18%6,43%4
Sürgü Barajı pompa İstasyonu Sulaması 3 adet 160 kW gücündeki Pompaların temini, fabrika testi yapıldıktan sonra nakliyesi, depolanması ve yerinde Mekanik Teçhizatın Demontajının yapılıp Yenisi ile değiştirilmesi işi20,83%30,35%9,5
Sürgü Barajı pompa İstasyonu Sulaması 3 adet 160 kW gücündeki Elektromekanik Pompaların Elektrik Kumanda Sistemlerinin (Yol vericileri (Frekans Konvertörleri, Metal Clad Motor besleme (giriş), Ölçü, Kuplaj, Bara yükseltme, Motor kontrol, Otom Kompanzasyon Çıkış, Otomatik Kompanzasyon, PLC Kumanda Panosu, İç ihtiyaç, DC ve PLC panosu ve teçhizatı) Yapılması, fabrika testi yapıldıktan sonra nakliyesi, depolanması ve yerinde Elektrik Teçhizatın Demontajının yapılıp Yenisi ile değiştirilmesi işi13,19%18,49%6
Sürgü Barajı pompa İstasyonu Sulaması Pompa Binası Aydınlatma, havalandırma, tüm diğer elektrik işleri ile Trafo ve Trafo Panosunun bakım Onarımı, Trafo Panosundan Pompa Kumanda Panosuna ENH yenilenmesi ve çevre aydınlatmanın iyileştirilmesi işi2,74%4,05%2
Prefabrik Konut Yapılması (1+1)1,14%1,69%1
Prefabrik Konut Yapılması (2+1)1,56%2,18%1

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ) " Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1" olarak belirlenmiştir.

#ilangovtr

Basın No ILN01896349

23 Eyl 2023 - 00:01 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Söz Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Söz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Söz editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Söz değil haberi geçen ajanstır.